datalms_kurumsal_kaynak_planlama
Kurumsal Kaynak Planlama ERP

ERP, kurumların tedarikten dağıtımına kadar tüm iş süreçlerini bütünleşik bir bilgi yönetim sistemi desteği ile yönetmesini sağlayan geniş kapsamlı ve modüler yapıya sahip yazılım paketidir. İyi bir Kurumsal Kaynak Planlama yazılımlarını sahip olan firmalar, işletmelerinin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda müşteri taleplerini en uygun şekilde karşılayabilmek için farklı coğrafi bölgelerde bulunan tedarik, üretim, Kalite sistem yönetim, dağıtım ve mali kaynakalarını en etkin ve verimli bir şekilde planlanmasını, koordinasyonunu ve kontrol edilmesini sağlarlar.


Kurumsal kaynak planlama sistemleri (Enterprise Resource Planning Systems-ERP), işletme faaliyetlerini ve karar alma süreçlerini desteklemek amacıyla kurulan; bünyesinde çeşitli yazılım ürünlerini barındıran sistemlerdir.

ERP Sistemleri tedarik zinciri yönetimi, envanter yönetimi, üretim yönetimi, Kalite sistem yönetim, müşteri ilişkileri yönetimi, finansal muhasebe, maliyet ve yönetim muhasebesi, insan kaynakları yönetimi ve bunlar gibi diğer veri tabanlı yönetim faaliyetlerini birbirlerine entegre etmekte ve bu faaliyetleri otomatikleştirmektedir. Diğer bir deyişle, ERP işletme içi entegrasyonu sağlayarak iş süreçlerini iyileştirmekte ve böylece de yenilikçi bir iş stratejisi olarak ortaya çıkmaktadır.

ERP Sistemleri firma bünyesindeki faaliyetlerin yürütülmesini destekleyen standart uygulamalar sunmaktadır. Teorik olarak, işletmenin değişik fonksiyonları ortak veri işleme ve iletişim tabanıyla entegre edilmektedir. Ayrıca, değişik alt departmanlardan gelen bilgiler birleştirilmekte, depolanmakta ve sınıflandırılarak yöneticilerin kullanımına sunulmaktadır.

ERP Sistemi içerisinde yer alan “Kurumsal” kelimesi, belirli bir ürün veya hizmete yönelik faaliyet gösteren bir kurumun tüm fonksiyonlarını içermektir. ERP Sisteminin felsefesi bir bütünü oluşturan parçalar ve bu bütünün kendisini oluşturan parçalardan daha büyük olması üzerine kurulmuştur. Bu felsefeyi temel alan ERP Sistemleri, kurumlarda daha önce birbirinden bağımsız yapılan işlevleri birbirine entegre olarak çalışan parçalar olarak ele alır ve her türlü kaynağın (Malzeme, işçilik, muhasebe, makine) verimliliğini maksimuma çıkarmayı hedefler. Diğer bir bakış açısıyla, ERP Sistemleri merkezi olarak saklanan verilerden elde edilen bilgilerin zamanında ve doğru makamlara iletilmesini sağlar.

ERP Sisteminde en temel fonksiyonlar üretim, finans, dağıtım, insan kaynakları, satış ve
pazarlama, envanter yönetimi, satın alma, kalite ve proje yönetimidir. Bu genel kurumsal fonksiyonlara ek olarak değişik sektörlerin ihtiyaçlarını da karşılamaktadır

ERP'nin Sağladığı Faydalar

Firmalar ERP sistemlerini tercih etmelerindeki temel beklenti, farklı iş süreçleri arasındaki bütünleşmenin sağlanmasıdır.
Bu Beklentilere karşılık, ERP sistemleri uygulayan firmalarda bütünleşme tamalandıktan ve hedeflenen çalışmaya başlandıktan sonra aşağıdaki faydaları sağlandığı görülmektedir.

1.Bilgiye istenilen format ve detayda ulaşılmasını sağlayarak bilgi akışını hızlandırır.
2.Fonksiyonel iş süreçleri arasında koordinasyon ve otomasyon sağlar.
3.Müşteri ihtiyaçlarının daha kısa sürede karşılanması amacıyla, müşteri ilişkileri yönetimi için gerekli desteği verir.
4.Satış tahminlemesi, satış kanalları ve bayi yönetimi, Pazar ve müşteri değerlendirme için gerekli araçlar için gerekli destekği verir.
5.İşletme maliyet ve yatırımlarının doğru ve yerinde analize olanak sağlar.
6.İşletme kaynaklarının daha etkin planlama ve yönetimini sağlayarak işletme maliyetlerini düşürür.
7.Esnek Modüler yapısı sayesinde, iş süreçlerinin ihtiyaçlarına ve pazar koşullarındaki değişikliklere kolay ve hızlı adaptasyon sağlar.
8.Gelişmiş raporlama araçları sayesinde kurumsal performans denetlenerek üretkenliği artırır. (Dashborad)
9.Tüm işletme fonksiyonlarını gözeterek üst yönetime karar desteği sağlar.
10.Farklı bölgelerdeki müşteri ve tedarikçilerele hızlı veri paylaşımı ve bilgi bütünleşmesi sağlar.
11.Etkili stok yönetimi sağlar.
12.Döküman yönetim sistemi (Elektronik Arşiv) ile ortak döküman havuzu ile depermanlar arası dökümanların etkin ve kontrollü bir paylaşım.
13.İşletmede ortak dil geliştirir.
14.İş modellemesi temeline dayandığı için, ERP sayesinde firmalar, riskli ve pahalı bir yol olan, kendi sistemlerinin kurmaktan kurtulmuş olurlar.
Firmanıza Katkıları
1.Üretim Planlama, Üretim Süreç Yönetim ve Maliyet Analizleri yapmanızı sağlar.
2.Üretim reçetesi oluşturup, eksiye düşen stokları otomatik olarak üretebilirsiniz.
3.Proje Operasyonları etkin bir şekilde yönetebilir, Süreç Kontrolü Strateji uygulayabilir ve kaynak yönetiminizi en etkin bir şekilde kullanabilirsiniz.
4.İyi bir Satın Alma süreci ile ürün gereksinimlerinizi sağlayabilirsiniz.
5.Depo Stok yönetim ve Takiplerini yapabilirsiniz.
6.Tedarik işlemlerini daha hızlı hale getirerek, standartı yakalayabilirsiniz.
7.Tedarik işlemini izlenilebilir hale getirerek stokları daha hızlı azaltabilirsiniz.
8.Finansal bilgileri standart hale getirerek tüm birimleri aynı dilde konuşturabilirsiniz.
9.Müşteri siparişlerini iyi yöneterek siparişten fatura kesimine kadar olan standartı oluşturursunuz.
10.İnsan kaynaklarını standartlaştırarak personel verimliliğini arttırabilirsiniz.
11.Önemli işlerin bütünüyle kaydedildiği ve izlenilebildiği bir veri tabanına sahipsiniz.
12.İş süreçlerinizi etkin bir biçimde yönetebilir ve uygulayabilirsiniz.

Modüller

Akıllı Üretim

Yapay zeka teknolojisi ile birlikte iş süreçlerinizde, üretim yönetim ve planlamasını doğru ve etkin bir biçimde uygulayarak daha verimli bir üretim gerçekleştirmenizi sağlayan bir modüldür.

Devamını Oku

Üretim İş Süreçleri

Üretim İş Süreçlerini kontrol altında tutarak, üretim süreçlerini daha verimli kullanmayı hedeflemektedir. Üretim İş Süreçlerinden etkin bir biçimde verimlilik almak için, , Datalms ExpressBasic Erp...

Devamını Oku

Üretim Planlama

Datalms ExpressBasic Erp üretim planlama modülü sayesinde, stok politikasını belirleyerek atıl kapasiteyi ve üretim duraklamalarını önler, üretim hacmi ve talep arasındaki dengeyi belirleyerek...

Devamını Oku...

Üretim Operasyon Yönetim MOM

Datalms ExpressBasic Erp Üretimde operatörlerden başlayarak yöneticilere kadar bütün kullanıcılar МОМ aracılığı ile gerçek zamanda elverişli karar verebilirler...

Devamını Oku...

Üretim Yönetim Sistemi MES

Datalms ExpressBasic Erp İşletmenin mevcut sistemindeki malzemeleri, beşeri gücü, makine – teçhizat kaynaklarını en uygun şekilde değerlendirerek talep gören ürünü istenilen zamanda ve maliyette üretmek...

Devamını Oku...

Üretim Takip ve Analiz

Datalms ExpressBasic Erp, İşletmenizde üretim esnasında verileri bir arada toplayıp, depolama alanında saklar, üretim esnasında eş zamanlı olarak veri toplanmasını sağlar, bu veriler sadece...

Devamını Oku...

Üretim Maliyet

Üretim yapan her işletme, kâr elde etmek için üretimlerine devam eder. Bu noktada, yapılan üretimin ne derece kârlı olduğunu öğrenmek için öncelikle üretimin size olan maliyetini hesaplamanız gerekir.

Devamını Oku...

Kalite Standartları ISO - TSE

Kuruluşlarda tasarım aşamasından başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Datalms...

Devamını Oku...

Kalite Hedefleri Yönetimi ve Takibi

Datalms ExpressBasic Erp programı kalite hedefleri ve yönetimi modülü, şirketlerin hedeflerini Kalite Politikası'ndan iyileştirme planlarına odaklanmak için kullandıkları bir yazılımdır...

Devamını Oku...

Hata Kontrolü ve Önlemleri(FMEA)

İş süreçlerinizde, ürün geliştirme ve imalat planlamasına eşlik eden,önleyici kalite güvence kapsamında, entegre bir risk analizi ve hata önleme metodur. DataLms olarak üretim...

Devamını Oku...

Kalite Sistemi Risk Analizi

Datalms ExpressBasic Erp Kalite sistemi risk analizini yaparken, Firmaların yaşama, büyüme ve gelişme faaliyetlerini sürdürürken kanunların gereklerini yerine getirmeleri güvenli gelişmelerini destekler. Bu bilgiler kapsamında Datalms...

Devamını Oku...

Bütçelendirme ve Profarma Maliyet

Projelendirme sürecinde projenin maliyetini yaklaşık olarak hesaplar, analiz eder ve böylelikle proje planının doğru bir şekilde işlemesini, projenin maliyetinin firmaya ne kazandırdığını veya ne kadarlık bir gider...

Devamını Oku...

Proje SatınAlma Yönetim

Proje alımlarını ve satın alımlarını yönetmek, proje yöneticisinin alımları planlama ve yönetme sürecinde satın alma departmanıyla verimli bir şekilde işbirliği yapmasını gerektirir. Proje Satın Alma yönetimi , “Teslim edilebilir...

Devamını Oku...

Proje Operasyon Yönetim

Proje yönetimi, operasyon yöneticisinin en önemli fonksiyonlarından biri olarak kabul edilir. Bir proje üç türde olabilir: malzeme yönetimi, servis yönetimi veya her ikisi de. Malzeme yönetimi birincil proje yönetimi biçimi olsa da, hizmet yönetimi proje...

Devamını Oku...

Proje Kaynak Yönetimi

Kaynak tahmini, proje etkinlikleri için gerekli olan kaynakların belirlenip zamanında tahsis edilmesini içerir. Böylece proje yeterli miktarda kaynakla ve makul bir süreçte hayata geçirilebilir...

Devamını Oku...

Proje Üretim Yönetimi

İşletme yönetiminin temel fonksiyonlarından biri, işletmede var olan kaynakların önceden saptanmış amaçlar doğrultusunda en verimli şekilde kullanılmasını sağlayacak...

Devamını Oku...

Proje Kalite Kontrolü

Projenizin ve iş süreçlerinizin her aşamasında yanınızdayız. Projenin Kalite Standartlarına uygunluğu kontrol etmenizi ve müşteri memnuniyetinizi arttırmanızı sağlıyoruz...

Devamını Oku...

Proje Süreç Kontrolü Strateji

Süreçler işlerin doğal akışını ve birbirleriyle olan ilişkilerini ortaya koymayı, süreç yönetimi ise bu akışı işletmenin hedeflerine ulaşma yönünde organize edilmesini amaçlar. Süreçler, kurumun vizyonu...

Devamını Oku...

İleri Planlama Sistemleri (APS)

Karar destek ve işletme planlamasından oluşan bir sistemdir. Sistemlerin faaliyetlerini verimli şekilde planlanmasına ve yönetilmesine olanak sağlamaktadır. Şirketinizin üretim kapasitesini...

Devamını Oku...

Satın Alma

Tüm modüllere tam entegre satın alma modülü,ihtiyaçların tam olarak çıkartılıp,tedariklerin sağlanmasını kolaylaştırır. Proje alımlarını ve satın alımlarını yönetmek,...

Devamını Oku...

Stok Yönetim

Kontrol panelinizden stok durumlarınızı anlık olarak takip edebileceğinizden dolayı stoklarınızda herhangi bir azalma görülmeyecektir ayrıca stok azalma durumunda...

Devamını Oku...

Depo Yönetim Sistemleri (WMS)

ERP sistemlerinde karlılığın arttırılması için stok yönetimi son derece önemli bir yer tutmaktadır. Stokları verimli olarak kullanmak, depo ve dağıtım merkezindeki ekipman,...

Devamını Oku...

Barkod ve Radyo Frekanslı Tanımlama (RFID)

Hızlı, doğru ve daha kolay bilgi girişi için, sistemlerin daha ekonomik kullanılması adına otomatik tanıma ve hızlı bilgi toplama teknolojisidir.

Devamını Oku...

Muhasebe

Üretim Maliyeti bir işletmede üretim (imalat) ile ilgili tüm maliyetleri içerir. Üretim maliyetleri bir kurumda tüm maliyetleri içerir...

Devamını Oku...

Satış ve Pazarlama

Bir şirket, pazarda rekabet edebilmek için iyi bir satış ve pazarlama gücüne sahip olmak ister. Kapsamlı bir Datalms ExpressBasic Erp...

Devamını Oku...

Sipariş Yönetim Sistemleri (OMS)

Sipariş edilen doğru ürünü, istenilen yerde, istenilen zamanda, istenilen miktarda hazır bulundurulması için kullanılan sistemlere sipariş yönetim...

Devamını Oku...

Müşteri İlişkileri Yönetim (CRM)

Tüm modüllere tam entegre, müşteri memnuniyetini arttırmak ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak için modülün etkin bir...

Devamını Oku...

İş Süreçleri ve Yönetimi

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) İş Süreçlerini anlamak, geliştirmek için kullanılan strateji ve tekniklerdir. Süreçleri kendi...

Devamını Oku...

Taşıma Yönetim Sistemleri (TMS)

Dağıtım sistemlerinin etkin yönetimi ve geliştirilmesi ile nakliye sürelerinin ve maliyetlerin düşürülmesi. Taşıtların, yüklemelerin...

Devamını Oku...

Döküman Yönetimi (E-Arşiv)

Tüm modüllere tam entegre, belge,döküman,sözleşme,resim ...(etc) gibi evrakların yönetildiği ve entegre olarak yetki kontrolleri ile çalıştığı özel bir modüldür.

Devamını Oku...

Makina Bakım ve Onarım

Tüm modüllere tam entegre,işletme içerisinde makina,tezgah,kalıp,apart gibi,üretim sürecinde kullanılan tüm makina ve ekipmanların bakım ve onarımların kontrol ve takip edildiği modüldür.

Devamını Oku...

Teknik Servis ve Yönetim

Siz sayın müşterilerimizin satış sonrası destek ve servis memnuniyeti bizim için büyük önem taşımaktadır. Bu bilinçle çalışan teknik servis yazılımımız, tüm yenilikleri günü gününe takip...

Devamını Oku...

Personel Takip ve Yönetimi

Tüm modüllere tam entegre,personel izlenebilirlilik,görev dağımlımları,iş akışı üzerindeki rolleri ve takiplerinin yapıldığı modüldür.

Devamını Oku...

İnsan Kaynakları ve Yönetimi

Tüm modüllere tam entegre,personel izlenebilirlilik,görev dağımlımları,iş akışı üzerindeki rolleri ve takiplerinin yapıldığı modüldür.

Devamını Oku...

Scada (Online Makina ve Takip Kontrol ve İzleme)

İşletme içersindeki makinaların online sisteme bağlanarak veri alış verişlerin makinalar üzerinde online veri alış...

Devamını Oku...

Endüstriyel IoT (IIoT)

Nesnelerin İnterneti (IoT), perakende, yapı, tarım, sağlık, üretim, kamu hizmetlerinden devlet ve şehirlere kadar birçok pazar segmentinde büyük bir dönüşümü...

Devamını Oku...

E-Ticaret Entegrasyon

İşletme içersindeki makinaların online sisteme bağlanarak veri alış verişlerin makinalar üzerinde online veri alış verişini sağlayarak etkin kontrol ve izlenebilirliği...

Devamını Oku...

Kaizen

Kaizen; iş yerlerinde üst yönetim, müdürler ve çalışanlar dahil olmak üzere herkesin katılımıyla yapılan sürekli iyileştirme faaliyetleridir.

Devamını Oku...

5S

5S, çalışma ortamındaki kalite ve verimi arttırmak adına uygulanan bir toplam kalite tekniğidir. 5S sistemi düzenli, temiz ve kullanım amacına en uygun çalışma...

Devamını Oku...

6 SİGMA

6 Sigma, iş başarısını sağlamak, sürdürmek ve maksimize etmek için kullanılan kapsamlı ve esnek bir sistemdir. Şirketlerde performans düşüklüğünün temel nedeni...

Devamını Oku...

ERP' de Yapay Zeka

Büyük veri olarak da adlandırılan ve günümüzde her alanda etkisini gösteren bilgi yoğun teknolojiler ve uzaktan erişime imkan tanıyan uygulamalar sayesinde...

Devamını Oku...

Erp'de Derin Öğrenme

Dünya, tarih boyunca birçok endüstriyel devrime tanık oldu. 1. sanayi devrimi su ve buhar gücünden oluşuyordu. 2. sanayi devrimi elektrik yardımıyla seri üretime geçti. 3.sanayi devrimi üretimi...

Devamını Oku...

İş Süreç Yönetimlerinde Yapay Zeka

İş Süreci Yönetim Sistemleri ilerledikçe, yalnızca önceden tanımlanmış süreç modellerini uygulayan sistemlerinde ötesinde, süreçleri dinamik olarak...

Devamını Oku...

Mobil Ugulama Entegrasyon

İşletme içersindeki makinaların online sisteme bağlanarak veri alış verişlerin makinalar üzerinde online veri alış verişini sağlayarak etkin kontrol ve izlenebilirliği sağlayarak verimliliği arttırır.

Devamını Oku...

Database (Veritabanı Yönetimi)

ISO 27001 Bilgi Güvenlik Yönetim Standartlarına tam uygun olarak veri akışını sağlar.

Devamını Oku...

Kullanıcı ve Yetkilendirme

Kullanıcı Yetkilendirme Modulü sayesinde istediğiniz kullanıcılara görev atama ve iş emirleri dağıtım .işlemlerini yapabilirsiniz.Kullanıcı yetkilendirme,kullanıcı işlemleri,program üzerindeki takipleri ve işlemleri özel kullanıcı yetkilendirmesinde modül sınırlama ,veya özellik sınırlama yapılabilir.

Devamını Oku...

Kurumsal Kaynak Planlama ERP
Demo Talep formumuzu doldurarak, bizden ürün talebinde bulunabilir, böylece dilediğiniz ürünümüzü deneme şansına erişebilirsin. Göstermiş olduğunuz ilginizden dolayı şimdiden teşekkür ederiz.