datalms_kurumsal_kaynak_planlama
Kurumsal Kaynak Planlama ERP

Mal ve hizmet üretimi için gerekli işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılması sağlayan yönetim sistemlerine verilen isimdir. Tedarik işlemlerinden satış sonrası müşteri desteğine kadar bütün süreçlerin bilgi teknolojileri ortamından yönetilmesidir. Yönetimi ile işletmenizde tam verimlilik, maliyet takibi ve maliyetlerin düşürülmesi için kullanılan bir yazılımdır.

  • Tedarik işlemlerini daha hızlı hale getirmek ve standardı yakalamak.
  • Tedarik işlemini izlenilebilir hale getirerek stokları azaltmak.
  • Finansal bilgileri standart hale getirerek tüm birimleri aynı dilde konuşturmak.
  • Müşteri siparişlerini iyi yöneterek siparişten fatura kesimine kadar standardı yakalamak.
  • İnsan kaynaklarını standartlaştırarak personel verimliliğini arttırmak.
  • Önemli işlerin bütünüyle kaydedildiği ve izlenilebildiği bir veri tabanına ulaşmak.

Kurumsal kaynak planlama sistemleri (Enterprise Resource Planning Systems-ERP), işletme faaliyetlerini ve karar alma süreçlerini desteklemek amacıyla kurulan; bünyesinde çeşitli yazılım ürünlerini barındıran sistemlerdir.

ERP Sistemleri tedarik zinciri yönetimi, envanter yönetimi, üretim yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, finansal muhasebe, maliyet ve yönetim muhasebesi, insan kaynakları yönetimi ve bunlar gibi diğer veri tabanlı yönetim faaliyetlerini birbirlerine entegre etmekte ve bu faaliyetleri otomatikleştirmektedir. Diğer bir deyişle, ERP işletme içi entegrasyonu sağlayarak iş süreçlerini iyileştirmekte ve böylece de yenilikçi bir iş stratejisi olarak ortaya çıkmaktadır.

ERP Sistemleri firma bünyesindeki faaliyetlerin yürütülmesini destekleyen standart uygulamalar sunmaktadır. Teorik olarak, işletmenin değişik fonksiyonları ortak veri işleme ve iletişim tabanıyla entegre edilmektedir. Ayrıca, değişik alt departmanlardan gelen bilgiler birleştirilmekte, depolanmakta ve sınıflandırılarak yöneticilerin kullanımına sunulmaktadır.

ERP Sistemi içerisinde yer alan “Kurumsal” kelimesi, belirli bir ürün veya hizmete yönelik faaliyet gösteren bir kurumun tüm fonksiyonlarını içermektir. ERP Sisteminin felsefesi bir bütünü oluşturan parçalar ve bu bütünün kendisini oluşturan parçalardan daha büyük olması üzerine kurulmuştur. Bu felsefeyi temel alan ERP Sistemleri, kurumlarda daha önce birbirinden bağımsız yapılan işlevleri birbirine entegre olarak çalışan parçalar olarak ele alır ve her türlü kaynağın (Malzeme, işçilik, muhasebe, makine) verimliliğini maksimuma çıkarmayı hedefler. Diğer bir bakış açısıyla, ERP Sistemleri merkezi olarak saklanan verilerden elde edilen bilgilerin zamanında ve doğru makamlara iletilmesini sağlar.

ERP Sisteminde en temel fonksiyonlar üretim, finans, dağıtım, insan kaynakları, satış ve
pazarlama, envanter yönetimi, satın alma, kalite ve proje yönetimidir. Bu genel kurumsal fonksiyonlara ek olarak değişik sektörlerin ihtiyaçlarını da karşılamaktadır

ERP'nin Sağladığı Faydalar

Firmalar ERP sistemlerini tercih etmelerindeki temel beklenti, farklı iş süreçleri arasındaki bütünleşmenin sağlanmasıdır.
Bu Beklentilere karşılık, ERP sistemleri uygulayan firmalarda bütünleşme tamalandıktan ve hedeflenen çalışmaya başlandıktan sonra aşağıdaki faydaları sağlandığı görülmektedir.

1.Bilgiye istenilen format ve detayda ulaşılmasını sağlayarak bilgi akışını hızlandırır.
2.Fonksiyonel iş süreçleri arasında koordinasyon ve otomasyon sağlar.
3.Müşteri ihtiyaçlarının daha kısa sürede karşılanması amacıyla, müşteri ilişkileri yönetimi için gerekli desteği verir.
4.Satış tahminlemesi, satış kanalları ve bayi yönetimi, Pazar ve müşteri değerlendirme için gerekli araçlar için gerekli destekği verir.
5.İşletme maliyet ve yatırımlarının doğru ve yerinde analize olanak sağlar.
6.İşletme kaynaklarının daha etkin planlama ve yönetimini sağlayarak işletme maliyetlerini düşürür.
7.Esnek Modüler yapısı sayesinde, iş süreçlerinin ihtiyaçlarına ve pazar koşullarındaki değişikliklere kolay ve hızlı adaptasyon sağlar.
8.Gelişmiş raporlama araçları sayesinde kurumsal performans denetlenerek üretkenliği artırır. (Dashborad)
9.Tüm işletme fonksiyonlarını gözeterek üst yönetime karar desteği sağlar.
10.Farklı bölgelerdeki müşteri ve tedarikçilerele hızlı veri paylaşımı ve bilgi bütünleşmesi sağlar.
11.Etkili stok yönetimi sağlar.
12.Döküman yönetim sistemi (Elektronik Arşiv) ile ortak döküman havuzu ile depermanlar arası dökümanların etkin ve kontrollü bir paylaşım.
13.İşletmede ortak dil geliştirir.
14.İş modellemesi temeline dayandığı için, ERP sayesinde firmalar, riskli ve pahalı bir yol olan, kendi sistemlerinin kurmaktan kurtulmuş olurlar.

Demo Talep formumuzu doldurarak, bizden ürün talebinde bulunabilir, böylece dilediğiniz ürünümüzü deneme şansına erişebilirsin. Göstermiş olduğunuz ilginizden dolayı şimdiden teşekkür ederiz.

Modüller

Akıllı Üretim

Üretim makine ve araçlarının kimliklendirilmesi ile verimlilik ve maliyet düşürmeye yönelik izleme, uyarı sistemleri, önleyici bakım, anlık veri işleme ve analizi ile sipariş karşılama süresinde iyileşme, ürün yaşam döngüsü takibi ve satış sonrası hizmetler, hızlı sayım ve stok kontrol, artırılmış gerçeklik uygulamaları ile iş, bakım talimatları, zamanında ve hızlı sevkiyat.

Üretim İş Süreçleri

Üretim İş Süreçlerini daha etkin kontrol altında tutarak verimli üretim süreçlerini gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Üretim İş Süreçlerinde etkin verimlilik kazanabilmek için inovasyon(değişim ve dönüşüm) gerçekleştirerek dünya standartlarında Üretim ve Yönetimini kontrol edecek, aynı zamanda Dünya Kalite Standartlarında, Üretim Kalite Kontrol süreçlerini görecek, entegre sistemi ile tekliften-sevkiayata kadar ki tüm süreçlerin modüler yapısı sayesinde doğru yönetmenizi sağlayacaktır.

Üretim Planlama

İleri Yönetim Planlama sayesinde,üretimin her adımını kontrollü ve detaylı takip eden bir planlamadır.

Üretim Takip ve Analiz

Üretim işleyişinin tam kontrolü sayesinde,detaylı takip ve analiz yapılabilmektedir.

Üretim Maliyet

Üretim işleyişinin tam kontrolü sayesinde,detaylı takip ve analiz yapılabilmektedir.

Kalite Standartları ISO - TSE

Kuruluşlarda tasarım aşamasından başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla olacaktır.

Kalite Hedefleri Yönetimi ve Takibi

Kalite Yönetim Sistemi Planlaması, şirket stratejileri ve hedefleri, tanımlı pazar ve müşteri beklentileri, endüstriyel ve teknolojik gelişmeler, risk analizleri, ürün/proses performans değerleri, öneriler yardımı ile toplanan çalışanların görüşleri ve iyileştirme fırsatları göz önünde bulundurularak organizasyonun temel bilgi, beceri ve yeteneklerini, iş yapma tarzını geliştirecek şekilde yönetim temsilcisi tarafından yönetimin gözden geçirmesi toplantısı sonrası bu toplantıda değerlendirilen konular göz önünde bulundurularak yapılır..

Hata Kontrolü ve Önlemleri(FMEA)

İş süreçlerinizde, ürün geliştirme ve imalat planlamasına eşlik eden,önleyici kalite güvence kapsamında, entegre bir risk analizi ve hata önleme metodur. DataLms olarak üretim ve imalat süreçlerinizde ürünlerinizin kalitesini arttırmayı hedefledik. Bu amaçla üretilen ürünlerin hata analizlerini ve önlemlerini nasıl alabileceğiniz hakkında size yardımcı olabilecek bir stratejiyi oluşturduk.

Kalite Sistemi Risk Analizi

ISO 9001:2015 standardı 10 madde ile genişletilmiş olup üretim ve hizmet sektörleri bir birine daha fazla yaklaştırılmıştır. Ayrıca önleyici faaliyet yerine Risk analizi ile birlikte fırsatların tespit edilerek firmaların yapılarını daha güncel tutarak risklerini bilerek gelecek planlarını daha iyi yapmalarına fırsat tanımaktadır.

Bütçelendirme ve Profarma Maliyet

Projelendirme sürecinde projenin maliyetini yaklaşık olarak hesaplar, analiz eder ve böylelikle proje planının doğru bir şekilde işlemesini, projenin maliyetinin firmaya ne kazandırdığını veya ne kadarlık bir gider olduğunu görmenizi sağlar.

Proje SatınAlma Yönetim

Tedarik ilişkilerinin idaresi, yüklenici performanslarının izlenmesi ve gerekli olduğunda değişikliklerin ve düzeltmelerin yapılması sürecidir

Proje Operasyonlar Yönetim

Doğru ürün ve hizmetlerin müşteri memnuniyetini garanti eden, hızlı ve maliyet etkin bir biçimde tasarlanması, üretilmesi ve teslimi operasyon sayesinde mümkündür..

Proje Kaynak Yönetimi

Kaynak tahmini, proje etkinlikleri için gerekli olan kaynakların belirlenip zamanında tahsis edilmesini içerir. Böylece proje yeterli miktarda kaynakla ve makul bir süreçte hayata geçirilebilir. Kaynaklar, proje etkinliklerini yürümek için gerekli olan kiş ileri, materyalleri ve alt yapıyı (malzemeler, ekipmanlar, tesisler, hizmetler, bilgi teknolojisi, bilgi ve belgeler, fonlar) içerir.

Proje Üretim Yönetimi

İşletme yönetiminin temel fonksiyonlarından biri, işletmede var olan kaynakların önceden saptanmış amaçlar doğrultusunda en verimli şekilde kullanılmasını sağlayacak yöntemleri geliştirmek ve uygulamaktır.

Proje Kalite Kontrolü

Projenizin ve iş süreçlerinizin her aşamasında yanınızdayız. Projenin Kalite Standartlarına uygunluğu kontrol etmenizi ve müşteri memnuniyetinizi arttırmanızı sağlıyoruz. Böylelikle Kalite İş süreçlerinizi geliştirmenize yardımcı oluyoruz..

Proje Süreç Kontrolü Strateji

Süreçler işlerin doğal akışını ve birbirleriyle olan ilişkilerini ortaya koymayı, süreç yönetimi ise bu akışı işletmenin hedeflerine ulaşma yönünde organize edilmesini amaçlar. Süreçler, kurumun vizyonu ve stratejisi doğrultusunda mevcut ve gelecekteki beklentileri karşılamak için tasarlanır.

İleri Planlama Sistemleri (APS)

Karar destek ve işletme planlamasından oluşan bir sistemdir. Sistemlerin faaliyetlerini verimli şekilde planlanmasına ve yönetilmesine olanak sağlamaktadır.

Satın Alma

Tüm modüllere tam entegre satın alma modülü,ihtiyaçların tam olarak çıkartılıp,tedariklerin sağlanmasını kolaylaştırır.

Stok Yönetim

Tüm modüllere tam entegre çalışarak,mevcut stokların takibini sağlar.

Depo Yönetim Sistemleri (WMS)

ERP sistemlerinde karlılığın arttırılması için stok yönetimi son derece önemli bir yer tutmaktadır. Stokları verimli olarak kullanmak, depo ve dağıtım merkezindeki ekipman, iş gücü kaynaklarının ve tüm depolama faaliyetlerinin yönetimini etkin bir şekilde yönetmenizi sağlamaktadır.

Barkod ve Radyo Frekanslı Tanımlama (RFID)

Hızlı, doğru ve daha kolay bilgi girişi için, sistemlerin daha ekonomik kullanılması adına otomatik tanıma ve hızlı bilgi toplama teknolojisidir.

Muhasebe

Tüm modüllere tam entegre, pazarlama fırsatlarını etkin biçimde yönetmenizi sağlar.

Satış ve Pazarlama

Tüm modüllere tam entegre, pazarlama fırsatlarını etkin biçimde yönetmenizi sağlar.

Sipariş Yönetim Sistemleri (OMS)

Sipariş edilen doğru ürünü, istenilen yerde, istenilen zamanda, istenilen miktarda hazır bulundurulması için kullanılan sistemlere sipariş yönetim sistemleri denir. Sistemlerin içerisinde gelişmiş sipariş yönetim sistemi bulunması son derece önemlidir. Sipariş yönetim sistemleri kargo sistemleri ile iyi entegre olmuş şekilde çalışması teslim edilemeyen ya da geri dönen siparişlerin etkin yönetimiyle müşteri memnuniyetini arttırılmasında son derece önemli bir yer tutmaktadır.

Müşteri İlişkileri Yönetim (CRM)

Tüm modüllere tam entegre, müşteri memnuniyetini arttırmak ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak için modülün etkin bir şekilde kullanılmasını sağlar.

İş Süreçleri ve Yönetimi

Tüm modüllere tam entegre ,iş akışınıza uyarlanarak etkin bir iş süreci ve yönetimi sağlamaktadır.

Taşıma Yönetim Sistemleri (TMS)

Dağıtım sistemlerinin etkin yönetimi ve geliştirilmesi ile nakliye sürelerinin ve maliyetlerin düşürülmesi. Taşıtların, yüklemelerin, teslimat araç ve sürelerinin eş zamanlı olarak müşteriler ile paylaşılması sistemlerinin en önemli konularından bir tanesidir.

Döküman Yönetimi (E-Arşiv)

Tüm modüllere tam entegre, belge,döküman,sözleşme,resim ...(etc) gibi evrakların yönetildiği ve entegre olarak yetki kontrolleri ile çalıştığı özel bir modüldür.

Makina Bakım ve Onarım

Tüm modüllere tam entegre,işletme içerisinde makina,tezgah,kalıp,apart gibi,üretim sürecinde kullanılan tüm makina ve ekipmanların bakım ve onarımların kontrol ve takip edildiği modüldür.

Teknik Servis ve Yönetim

Siz sayın müşterilerimizin satış sonrası destek ve servis memnuniyeti bizim için büyük önem taşımaktadır. Bu bilinçle çalışan teknik servis yazılımımız, tüm yenilikleri günü gününe takip etmeniz için, yenilikleri derhal uygulamaya geçirmekte ve sorunlara anında çözüm üreterek müşteri memnuniyetini daima en üst seviyede tutmaktadır.

Personel Takip ve Yönetimi

Tüm modüllere tam entegre,personel izlenebilirlilik,görev dağımlımları,iş akışı üzerindeki rolleri ve takiplerinin yapıldığı modüldür.

İnsan Kaynakları ve Yönetimi

Tüm modüllere tam entegre,personel izlenebilirlilik,görev dağımlımları,iş akışı üzerindeki rolleri ve takiplerinin yapıldığı modüldür.

Scada (Online Makina ve Takip Kontrol ve İzleme)

İşletme içersindeki makinaların online sisteme bağlanarak veri alış verişlerin makinalar üzerinde online veri alış verişini sağlayarak etkin kontrol ve izlenebilirliği sağlayarak verimliliği arttırır.

Endüstriyel IoT (IIoT)

IoT'deki yatırımların ve uygulamaların çoğu, imalat, lojistik, sağlık, tarım, otomotiv gibi endüstriyel pazarlarda kullanıldığı şekliyle IoT'yi farklılaştırmak için kullanılan Endüstriyel Nesnelerin İnternet'ine yöneliktir. Endüstriyel IoT (IIoT), basit cihazların ötesine geçer ve üretim tesislerine, dağıtım sistemlerine, doğru ekipmanla doğru tamirat, bakım işlemlerine, doğru zamana bağlı hizmet operasyonlarına bakar.

E-Ticaret Entegrasyon

İşletme içersindeki makinaların online sisteme bağlanarak veri alış verişlerin makinalar üzerinde online veri alış verişini sağlayarak etkin kontrol ve izlenebilirliği sağlayarak verimliliği arttırır.

Mobil Ugulama Entegrasyon

İşletme içersindeki makinaların online sisteme bağlanarak veri alış verişlerin makinalar üzerinde online veri alış verişini sağlayarak etkin kontrol ve izlenebilirliği sağlayarak verimliliği arttırır.

Database (Veritabanı Yönetimi)

ISO 27001 Bilgi Güvenlik Yönetim Standartlarına tam uygun olarak veri akışını sağlar.

Kullanıcı ve Yetkilendirme

Kullanıcı Yetkilendirme Modulü sayesinde istediğiniz kullanıcılara görev atama ve iş emirleri dağıtım .işlemlerini yapabilirsiniz.Kullanıcı yetkilendirme,kullanıcı işlemleri,program üzerindeki takipleri ve işlemleri özel kullanıcı yetkilendirmesinde modül sınırlama ,veya özellik sınırlama yapılabilir.datalms_kys

Müşteri Entegrasyonu

Entegre yapısı sayesinde, tüm iş süreçlerinizde, ürünün müşteriye kaliteli bir şekilde sunulmasını ve sadık müşteri potansiyelini arttırır.

datalms_moduler_yapi

Modüler Yapı

Moduler yapısı sayesinde stoklarınızı, cari kayıtlarınızı, banka, çek,senet ve tüm muhasebesel kayıtlarınızı kontrol edebilirsiniz.

datalms_yetki

Kullanıcı ve Yetki

Sistem yöneticisi olarak her kullanıcıya, modül erişim haklarını tanımlayabilir, kayıtların kimin tarafından değiştirildiği sistemden öğrenilebilirsiniz.